verslag ALV 18-11-2014

 

Notulen algemene ledenvergadering TCHS d.d. 18-11-2014.

 Plaats : Clubhuis “de Beuk”

 Tijd : 19.30 uur.

 Opsteller : J.Jannink

 Aanwezige bestuursleden:

 Hr. Kapper Hr. Spinosa Hr. Plaggenborg Hr. Jannink

 M.k.afw. bestuursleden:

 Hr. Polewski

 Aanwezige leden: M.k. afw. leden:

 Mw. Arnold Hr. Keur Mw. v. Ockenburg Mw. Smeenk

 Mw. Waanders Hr. v. Marle. Mw. Weeink Mw. Rensink

 Hr. Waanders Hr. Weeink Mw. Spijker Mw. De Vries

 Hr. Poelman Hr. Jurjens W Mw. Deutekom Mw. Te Beest Hr. Froom Hr. Postma Mw. v. Marle Mw. Vonk

 Hr. Zieverink Mw. Kollewijn Mw. Tromp

 Mw. Analbers Hr. Nijenkamp

 Mw. Delfgaauw Hr. Poort

 1. Opening.

 Onze voorzitter opent de vergadering met een ieder hartelijk welkom te heten.

  2. Terugblik

Terugkijkend naar het afgelopen zomerseizoen is er t.o.v. de jaren ervoor toch een opwaartse trend te bespeuren in de verenigingsactiviteiten. Positieve uitschieter hierbij is het HD-toernooi dat dit jaar heeft plaatsgevonden. Ook de deelname van de maandagavond TOSS-avond is weer goed te noemen. De credits hiervoor gaan met name uit naar Greto, die met zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen zorgt voor veel activiteit op dit gebied.

 Onroerend goed situatie

 • De nieuwbouw is inmiddels afgerond en heeft ook (zichtbare) gevolgen gehad voor het tennispark. Afgelopen jaar is hierover veel interactie geweest met de PV en de stichting De Zegger.

 • Het komt er in grote lijnen op neer dat de stichting De Zegger momenteel weinig tot geen financiële middelen heeft en een beroep op ons doet zoveel mogelijk zelf op te pakken. Een aantal concrete voorbeelden zijn: Afvalcontainer, sleutelbeheer en kraanafsluiting in vorstperiode.

 • Daarnaast zal ook gas, water en licht in rekening gebracht worden, een scenario wat al meerdere keren besproken is en nu z’n intrede krijgt. Om enig gevoel te krijgen bij de kosten die hiermee gemoeid zijn, hebben we in maart’14 gezamenlijk een nulmeting gedaan wat de basis vormt voor de verrekening. Indien deze kosten dermate hoog zullen zijn, zullen we weer met elkaar in gesprek moeten hoe dit op te lossen. De rekening over 2013 is ons kwijtgescholden, als compensatie voor de mogelijke investering van mengkranen (het issue mbt de hete douches). Mogelijk kan dit simpel opgelost worden door ontkalking van het mengventiel. Hiermee is ook een bruggetje geslagen naar het onderhoud.

 • Over onderhoud zijn we nog steeds volop in gesprek en hierover hebben we begin november nogmaals om de tafel gezeten. Vanuit veiligheidsredenen is ons standpunt dat er minimaal onderhoud gepleegd moet worden aan de infrastructuur; hierover is iedereen het eens. De stichting kijkt na welke onderhoudsafspraken er voor De Zegger (het restaurant) gelden en checkt of De Beuk hierop kan meeliften. De verwachting is dat dit preventieve onderhoud bij installateur De Groot ligt en dat deze kosten zullen meevallen. Indien uit het preventieve onderhoud blijkt dat er delen aan vervanging toe zijn (bv. de gevelkachel), dan is er sprake van correctief onderhoud en zal er afhankelijk van het kostenplaatje opnieuw overleg moeten plaatsvinden tussen de drie partijen.

 • Ook hebben we een klacht ingediend m.b.t. de sterke rioollucht uit de dameskleedkamer. V.w.b. de beplanting rondom het park (en voor de containers langs) is het ook stil geworden. Dit heeft alles te maken met het feit dat dit via Thales zelf gaat i.v.m. het nieuwbouwproject en men maar blijft beloven….. De PV zal nogmaals navraag doen naar de status van deze actie.

 

Conclusie: Ons tennispark maakt deel uit van het nieuwe Thales, maar het blijft een onzekere situatie zeker gezien het feit dat er een sterke afhankelijkheid is met De Zegger, dat financieel in zwaar weer verkeert. We blijven hierover in gesprek.

 Dankwoord

 Het bestuur wil alle leden bedanken, die dit jaar op welke manier dan ook, een bijdrage geleverd hebben bij de diverse werkzaamheden.

In het bijzonder willen we Bennie van Marle bedanken die de bevoorrading voor z’n rekening heeft genomen en dat in onze ogen perfect voor elkaar heeft.

Ook willen we de onderhoudsploeg van de banen o.l.v. Greto Plaggenborg nadrukkelijk bedanken voor het nette onderhoud van onze banen.

Namens het bestuur en alle leden nogmaals bedankt voor deze inspanning en moeite.

 3.Notulen vorige vergadering d.d. 19 november 2013.

 Geen commentaar. Notulen worden, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

 4.Bestuursverkiezing.

 Michal Polewski heeft te kennen gegeven niet langer in het bestuur te willen zitten omdat hij door zijn werk en gezin niet meer aan tennissen toekomt en hierdoor zijn betrokkenheid ook minder is. Hij is wel genegen zijn ledenadministratie bij te houden totdat iemand zijn taak overneemt. De huldiging van Michal zal op een later tijdstip plaats vinden, omdat hij deze avond niet aanwezig kon zijn.

Armando Spinosa en Jan Jannink zijn aftredend en wel herkiesbaar en met algemene stemmen herkozen.

 Jeroen Kapper heeft wel aangegeven op termijn de bestuursfunctie te willen neerleggen.

 Inmiddels hebben zich twee kandidaten aangemeld en wel Tim Leurink en Roy Nijenkamp, ook deze twee werden met algemene stemmen aangenomen. Dit werd met dank en applaus aanvaard.

 De taak-/rolverdeling binnen het aangepaste bestuur.

 – Armando Spinosa Voorzitter

 – Jeroen Kapper Penningmeester

 – Jan Jannink Secretaris

 – Greto Plaggenborg Alg. bestuurslid

 – Tim Leurink ………

 – Roy Nijenkamp ………

 De exacte taak- en rolverdeling voor Tim en Roy willen we in onze komende bestuursvergadering afstemmen.

 5.Verslag kascommissie.

 De kascommissie heeft na controle besloten de penningmeester en daarmee de vereniging, met complimenten voor het perfect op orde hebben, decharge te verlenen. De voorzitter bedankt Dhr. Jurjens voor 2 jaar KC-lidmaatschap en niet herkiesbaar. Dhr Froom is nog beschikbaar voor het komend jaar. Dhr. Zieverink heeft zich bereid verklaart voor de komende periode zitting in de KC te hebben. Met algemene stemmen wordt dhr. Zieverink gekozen, zodat de KC nu bestaat uit dhr. Zieverink en dhr. Froom.

Dhr. Froom en dhr. Jurjens benadrukken nog de zeer verzorgde boekhouding van onze penningmeester.

 6.Verslag penningmeester.

 Het jaarverslag ’13/’14 (3 sept. ’13 t/m 4 sept. ’14) en de begroting voor ’14/’15 worden aan de vergadering verstrekt en door de penningmeester toegelicht.

 Gevraagd wordt een post op te nemen voor de lampen voor de verlichting van de banen. Deze lampen kunnen aangeschaft worden, hiervoor is momenteel voldoende saldo.

 Voor de post Gas/Water/Licht wordt € 800,- in de begroting opgenomen.

 Al met al hebben we nog steeds een positief saldo en zien geen aanleiding tot contributie en kantineprijzen verhoging.

 Verdere vragen die er zijn worden tot volle tevredenheid beantwoord en omdat er verder geen op en/of aanmerkingen zijn worden jaarverslag en begroting met dank aan de penningmeester goedgekeurd.

 7.Mededelingen van het bestuur.

 

 • Denk aan de Nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari 2015 in de Beuk, aanvang 11.00 uur.
 • Het ledenaantal (ca.112 leden) is dit jaar met 8 leden gedaald.

 • We hebben besloten de seizoensopening te laten vervallen evenals de wintercompetitie, die als TOSS-avond doorgestart wordt.

 • De voorzitter geeft het woord aan Dhr. Plaggenborg die een verslag geeft van het Heren-dubbel toernooi. Het toernooi werd gehouden van 22 sept t/m 26 sept met 10 koppels in 2 poules waardoor ieder koppel 5 wedstrijden speelde. De weergoden waren goed gezind. De organisatie lag in de handen van Greto en Peter Roelofs en de catering werd verzorgd door Mw.Plaggenborg en Mw.Jurjens. Het geheel was een sportief en financieel toernooi. De voorzitter bedankt allen die dit toernooi tot een groot succes hebben doen slagen.

 • De voorzitter geeft het woord aan Dhr. V. Marle die in zijn functie van VCL (Verenigings-CompetitieLeider), verteld dat alles betreffende de competitie (uitslagen en standen), in de website wordt opgenomen.

 

               Als toelichting geeft Bennie aan dat van de 6 teams er 2 kampioen zijn geworden en wel het donderdag 50+ team (tevens Overijsels        kampioen) en het vrijdag team. Van de zaterdag teams bereikte het eerste team een 7e plek en het tweede team de laatste.

Verder is het damesteam op de 7e plek geëindigd en het zondagteam op de 2e plek.

 

Volgend seizoen komt een 2e vrijdagteam en een mix-team erbij.

 

De voorzitter bedankt Hr. v. Marle.

 8Actiepunten ledenvergadering 2013.

 • Groenstrook naast het voetpad. Situatie reeds toegelicht bij de introductie.

 • Hr. Zieverink constateert dat de waakvlam van de heater is uitgezet en niet weer in bedrijf gesteld is. Is besproken met de Zegger, evenals de kraanafsluiting tijdens de vorstperiode. Beide aspecten moeten we als vereniging zelf regelen.

 9.Rondvraag.

         Hr. Postma zou graag zien dat de reden op het briefje, aangeplakt op de ramen van de Beuk bij het niet beschikbaar zijn van de banen, een reden  wordt aangegeven. Het bestuur stemt hierin toe en zal dit in de toekomst goed communiceren.

 • Mw. Arnold vraagt de datum van het 75-jarig bestaan van TCHS. Dit is 06 maart 2015. Het bestuur zal hiervoor voorbereidingen treffen en vraagt de leden hierover mee te denken voor suggesties om het geheel te vieren.

 • Hr. Zieverink vraagt om regelgeving voor de samenstelling van de competitieteams. In het verleden heeft het bestuur te kennen gegeven zich hier niet mee te bemoeien, maar zal in de komende bestuursvergadering meegenomen worden.

 

10.Sluiting.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drankje en verwacht

iedereen terug op de nieuwjaarsreceptie van 11 Januari, aanvang 11.00 uur

Hengelo, 19-11-2014.

Voorzitter,                              Secretaris,

Dhr. A. Spinosa                      Dhr. J. Jannink.